Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy, Hradec Králové, M. Horákové 1143.

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic naší MŠ naleznete na Úřední desce.
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen od 15. 4. do 13. 5. 2024 – 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení v sekci Dokumenty. Žádost vytiskněte a vyplňte. Další postup je shodný.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronickéhopředzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace.
 • Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně, a to nejpozději do 31. 5. 2023.
 • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
 1. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do mateřské školy.  Dostavte se spolu se svým dítětem.

V pondělí  13. 5. 2024 v čase od 10 do 11.30 hod. a od 12.00 do 17.00 hod. nebo
v úterý       14. 5. 2024 v čase od 10 do 11.30 hod. a od 12.00 do 15.00 hod.
(hospodářský pavilon, ředitelna – místo bude označeno)

 1. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s  ředitelem školy (info@msmhorakove.cz, tel.: 725 813 439) nahlédnout do spisu ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 10.00 do 12.00 hod.
 2. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pondělí 3. 6. 2024.
 3. Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána ve středu 5.6. 2024 od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hod, případně zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
 4. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 16:00 hodin ve třídě Tuleni (pavilon C, naproti hospodářskému pavilonu).  Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte e‑mailem nebo telefonicky.
 5. Sledujte www.msmhorakove.cz – Aktuality, kde bude případné oznámení o zrušení nebo potvrzení avizované schůzky i další nenadálé informace.

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy