Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2021/2022
do Mateřské školy, Hradec Králové, M. Horákové 1143

Vážení rodiče,

z důvodu trvajících protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě metodického doporučení MŠMT bude zápis pro školní rok 2021/22 probíhat s omezením fyzické přítomnosti rodičů a dětí v objektech mateřských škol.

Zápis dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a na stránkách jednotlivých mateřských škol.
 2. Hlásit se můžete i do nespádových MŠ. Podejte si však dvě Žádosti. Jednu do vámi vybrané nespádové MŠ a druhou do své spádové MŠ. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato. Jste-li rozhodnutí, že v případě přijetí oběma školami chcete nastoupit do vámi vybrané nespádové MŠ, oznamte tuto skutečnost e-mailem řediteli či ředitelce nespádové školy.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz.  Elektronický předzápis bude otevřen od 13. 4. 2021 do 14. 5. 2021.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení na webových stránkách školy. Žádost vytiskněte, vyplňte
  a podepište
  . Další postup je shodný.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronickéhopředzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
 7. Prostou kopii rodného listu
 8. Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Doporučujeme si návštěvu u lékaře předem domluvit telefonicky. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 9. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2021.
 10. Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
 11. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy ve dnech 2. 5. až 16. 5. 2021.

Preferujeme následující způsoby:

 • Poštou na adresu: Mateřská škola, Hradec Králové, M. Horákové 1143

                                      M. Horákové 1143, Hradec Králové 500 06

 • Datovou schránkou:  925krrw
 • Elektronicky na e-mail info@msmhorakove.cz se zaručeným elektronickým podpisem.  POZOR! Nelze zaslat pouze prostý e-mail.
 • Osobním podáním v mateřské škole ve dnech 13. 5. 2021 od 15.00 do 17.00 hod a 14. 5. 2021 od 9.00 do 11.00 hod (hospodářský pavilon – ředitelna)
 • Doplňující informace k zápisu: Pokud chcete škole sdělit další skutečnosti týkající se zápisu Vašeho dítěte do MŠ a nelze tyto informace uvést přímo do žádosti, použijte datovou schránku školy, případně e-mail ředitele školy info@msmhorakove.cz V tomto případě již není vyžadován elektronický podpis.
 • Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude doručeno stejným způsobem, jakým byla doručena přihláška do MŠ.
 • Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelem školy Mgr. Miroslavem Pozlerem (info@msmhorakove.cz, tel.: 725 813 439) nahlédnout do spisu v úterý 25. 5. 2021 od 10:00 do 11:00 hod.
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy ve středu 2. 6. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v úterý 22. 6. 2021 od 16:00 hodin ve třídě Tuleni (pavilon C, vchod ze dvora školy).  Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Pokud se schůzka nebude moci uskutečnit, například z důvodu přetrvávajícího omezení shromažďování, je stanoven náhradní termín schůzky na úterý 24. 8. 2021 od (čas a místo konání zůstávají stejné). Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte e‑mailem nebo telefonicky.
 • Sledujte www.msmsmhorakove.cz, kde bude případné oznámení o zrušení nebo potvrzení avizované schůzky.

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy