Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Mateřské školy, Hradec Králové, M. Horákové 1143

 

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou, Hradec Králové, M. Horákové 1143.

Mateřská škola plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java. Údaje jsou archivovány po dobu 30 dnů a poté jsou likvidovány.

Mateřská škola neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek mateřské škole, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a škola ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů mateřská škola dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

 

Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2018/19

Výše úplaty

Pro školní rok 2018/2019, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 500 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

 

Výše stravného ve šk. roce 2018/19 od 1. 7. 2019

Výše stravného se řídí finančním limitem na potraviny:

MŠ celodenní do šesti let  35,- Kč

MŠ celodenní šest let a více  39,- Kč

 

Otevřené dětské hřiště

Dětské hřiště na zahradě naší školy je pro veřejnost otevřeno vždy v sobotu a v neděli od 10:00 do 16:00 hodin, a to od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 15. 10.

Kontakt na správce: 778 200 199

 

Informace k zápisu

K zápisu se dostavte s dítětem a přineste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem (žádost si můžete stáhnout, případně vyzvednout v naší MŠ), rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

 

 

Školní řád

 

Střednědobý výhled rozpočtu

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2019/2020

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hradec Králové, M. Horákové 1143, stanovuje po dohodě se zřizovatelem školy, statutárním městem Hradec Králové, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31. 08. 2019 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31. 12. 2019 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2019/2020 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Podle stanovených pravidel bude postupovat ředitel Mateřské školy, Hradec Králové, M. Horákové 1143, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

 

V Hradci Králové dne 28. 3. 2019

 

Mgr. Miroslav Pozler

ředitel školy

 

 

Školský spádový obvod

tvoří ulice: A. Malé, Blodkova, Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Strání, Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (pouze čp. 1411 – 1417) a Velehradská.

 

 

Autor: admin