Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Mateřské školy, Hradec Králové, M. Horákové 1143

 

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou, Hradec Králové, M. Horákové 1143.

Mateřská škola plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java. Údaje jsou archivovány po dobu 30 dnů a poté jsou likvidovány.

Mateřská škola neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek mateřské škole, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a škola ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů mateřská škola dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

 

Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2018/19

Výše úplaty

Pro školní rok 2018/2019, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 500 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

 

Výše stravného ve šk. roce 2018/19

Výše stravného se řídí finančním limitem na potraviny:

MŠ celodenní do šesti let  34,- Kč

MŠ celodenní šest let a více  38,- Kč

Otevřené dětské hřiště

Dětské hřiště na zahradě naší školy je pro veřejnost otevřeno vždy v sobotu a v neděli od 10:00 do 16:00 hodin, a to od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 15. 10.

Kontakt na správce: 778 200 199

 

Informace k zápisu

K zápisu se dostavte s dítětem a přineste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem (žádost si můžete stáhnout, případně vyzvednout v naší MŠ), rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

 

Žádost ke stažení

  • aktuální žádost ke stažení v příloze (.doc)
  • aktuální pravidla pro přijímání ke stažení v příloze (.doc)


Školní řád

 

Střednědobý výhled rozpočtu

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, stanovují, po dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31. 08. 2018 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31. 12. 2018 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2018/2019 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Podle stanovených pravidel budou postupovat ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

 

V Hradci Králové dne 17. 4. 2018

 

Mgr. Miroslav Pozler

ředitel školy

 

Školský spádový obvod

tvoří ulice: A. Malé, Blodkova, Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Strání, Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (pouze čp. 1411 – 1417) a Velehradská.

 

 

Autor: admin