28. 4. 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od pondělí 4. 5. 2020 zahajujeme omezený provoz naší MŠ. Žádám vás, abyste umístění dítěte ve škole využili pouze v nezbytných případech.

Pokud jste se rozhodli využít od 4. 5. našich služeb, přihlaste, prosím, své dítě k odběru stravy nejlépe do 29. 4. 2020 (nutné pro objednání a nákup surovin) na emailu: jidelnamshorakove@seznam.cz a v kopii msmhorakove@seznam.cz a seznamte se s následujícími pokyny.

 

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:30 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty! Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy, bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a emailu.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek označený jménem dítěte a v něm:

 • roušky – 4 až 5 ks na celý den
 • 2 igelitové sáčky s označením „ČISTÉ“ a „POUŽITÉ“
 • notýsek = malý sešitek pro písemné vzkazy pro rodiče

Vytvořené skupiny (třídy) dětí budou neměnné.

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

Na předem určeném místě (mimo společné vnitřní prostory, nejlépe ve venkovním areálu školy) předání dítěte od rodiče, popřípadě jiné odpovědné osoby.

Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.

Dodržovat povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými (zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba).

Kontrolovat zdravotní stav dítěte a vybavení potřebnými ochrannými prostředky (roušky) vždy při předávání dítěte do mateřské školy:

 • Měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby.
 • Podpisem (nejlépe vlastní tužkou) prezenční listiny zákonný zástupce dítěte, popřípadě doprovázejí osoba, každý den ráno současně stvrzuje, že:
 • dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci (např. horečka, kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním,
 • dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě.
 • Kontrola batůžku a jeho vybavení (roušky, označené sáčky, notýsek).
 • Při vstupu do MŠ dítě i zaměstnanec provedenou správnou hygienu rukou a následnou dezinfekci.

 Doporučení mohou být upravena v případě vyjádření MŠMT ČR.

 

 Mgr. Miroslav Pozler

ředitel školy

Autor: Miroslav Pozler
15. 4. 2020
Kategorie: Aktuality

Informace školy pro rodiče k zápisu do mateřských škol

zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové

pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců!

Z tohoto důvodu doporučujeme zřízení datové schránky, která nejvhodněji zajistí  právní formu zápisu a zároveň i snazší a rychlejší komunikaci.

Jak postupovat:

 1. Předzapište vaše dítě prostřednictvím webu: elektronickypredzapis.cz, který bude spuštěn 2. 5. 2020 (jednotlivými kroky vás program navede) do naší MŠ od 2. 5. do 16. 5. 2020.

 

 1. Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a spolu s dalšími dokumenty (kopie rodného listu1, kopie očkovacího průkazu, čestné prohlášení o očkování – dle vyjádření MŠMT není v současné situaci třeba potvrzení lékaře,2 případně kopie doporučení školského poradenského zařízení či oznámení o individuálním vzdělávání3) zašlete nejdříve 2. 5. 2020 a nejpozději do 16. 5. 2020 následujícími způsoby:

 

 1. datovou schránkou
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email)
 3. poštou
 4. v krajním případě osobním podáním v mateřské škole ve dnech 14. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hod. a 15. 5. od 9:00 do 11:00 hod.

Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu žádosti a čestného prohlášení o očkování (ke stažení na webových stránkách školy v záložce Úřední deska),  písemně ji  vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným způsobem do MŠ.

V případě že budete chtít sdělit další skutečnosti, týkající se zápisu vašeho dítěte do MŠ, které nebudete moci uvést do žádosti,  využijte opět datovou schránku školy, případně email ředitele školy msmhorakove@seznam.cz

Podání žádosti na více mateřských škol není zakázáno. Pokud si prioritně nepřejete docházku vašeho dítěte do spádové mateřské školy (seznam spádových ulic jednotlivých mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a na webových stránkách MŠ), doporučujeme si podat Žádosti do obou MŠ (do spádové i preferované). V nespádové MŠ bude vaše dítě řazeno až za děti spádové (viz. Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a nemusí být z důvodu kapacity školy přijato. Pokud podáte dvě žádosti a preferujete v případě možnosti přijetí oběma školami nespádovou mateřskou školu, oznamte tuto skutečnost řediteli nespádové MŠ emailem.

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uvedeno v seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy dne 5. 6. 2020. Zaslání registračního čísla proběhne stejnou cestou, jakou byla doručena přihláška. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí  datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí  domluvě s ředitelem školy (msmhorakove@seznam.cz, 725 813 439) v úterý  26. 5. 2020 od 10:00 do 11:00 hod.

 

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

 

Vysvětlivky:

1    Po ověření údajů bude tato písemnost skartována, nebude zakládána do spisu.

2    Očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

3    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Autor: Miroslav Pozler
14. 4. 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé děti, přijďte se k nám podívat… Den otevřených dveří máme v sobotu 25.4.2020 od 9 do 11 hodin, kdy se také můžete dozvědět vše potřebné k zápisu na šk. rok 2020/21.

Vzhledem k aktuální situaci letos Den otevřených dveří NEPROBĚHNE.

Autor: Miroslav Pozler
2. 4. 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, během přerušení provozu MŠ se příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů, tzv. školné, NEVYBÍRÁ. Pokud jste platbu poslali, případně máte trvalý příkaz, budou vám po vyúčtování finanční prostředky vráceny.

Autor: Miroslav Pozler
18. 3. 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

oznamuji, že provoz Mateřské školy, Hradec Králové, M. Horákové 1143, je po projednání se zřizovatelem ze závažných důvodů (karanténa) od pondělí 23. 3. 2020 do odvolání přerušen.

(§ 3 vyhláška č. 14/2005 Sb.)

 

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednout ve dnech 19., 20. a 23. 3. 2020 vždy od 8:30 do 12:00 hod. v ředitelně školy.

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

Autor: Miroslav Pozler
13. 3. 2020
Kategorie: Aktuality

Od dnešního dne, tj. 13. 3. 2020, se přerušuje do odvolání pronájem místnosti pro cvičení jógy.

Autor: Miroslav Pozler
1. 3. 2020
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto … 😀 

19. 3.   schůzka pro rodiče dětí přihlášených na školu v přírodě – (v 15:45 h. ve třídě Mateřídouška) PŘESUNUTO NA ZAČÁTEK DUBNA

19. 3.   – fotografování dětí – Retro foto –  (přihlášené děti ze tříd Čtyřlístek, Mateřídouška, Sedmikráska) ZRUŠENO

20. 3.  fotografování dětí – Retro foto –  (přihlášené děti ze tříd Pampeliška, Tulipán, Zvonek) ZRUŠENO

23. 3.  – návštěva knihovny Nový HK – (Mateřídouška)

25. 3.  pěvecká soutěž v MŠ Štefánikova –  (vybrané děti) ZRUŠENO

26. 3.  –  přijede k nám divadlo s představením „Hrátky s odpadky“ – (všechny třídy)

 

každou středu PLAVEME  –  přihlášené  předškolní děti ze tříd  Mateřídouška, Pampeliška, Sedmikráska – DO ODVOLÁNÍ JE VÝUKA PLAVÁNÍ PŘERUŠENA

 

   

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2019
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2019 – 2020  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy), kulturních a sportovních akcí

– Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – 24. 10. 2019

– vánoční výlet (dle nabídek)

– výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Vánoční tradice“ (9. – 20. 12. 2019)

besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2020

„Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – 1. týden duben 2020

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2020 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí  – červen 2020

„Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2020

výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň

 

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

„Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na květen

 

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2019
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2019 – 2020 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení  – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem  – p. uč. v předškolních třídách

Flétna  – p. uč. Hana Suchánková, Lada Lankašová, Nicol Hůrková

Posezení s kytarou  – p. uč. Marta Kopečková

Keramika  – p. uč. Aneta Ryglová, p. uč. na třídách

Kopaná  – p. uč. Nikol Symonová

Řečová chvilka  – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování  – p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová – ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová

Horolezecká stěna  – p. uč. Miroslav Pozler

Výtvarné činnosti  – p. uč. Eva Povolná, Markéta Kotonová

 

 

Autor: Miroslav Pozler
10. 6. 2019
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od 1. 7. 2019 dojde vzhledem k neustále stoupajícím cenám potravin k mírnému zvýšení celodenního stravného. Více na úřední desce. Děkuji za pochopení, Mgr. Miroslav Pozler.

Autor: Miroslav Pozler