15 Dub 2020
Kategorie: Aktuality

Informace školy pro rodiče k zápisu do mateřských škol

zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové

pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců!

Z tohoto důvodu doporučujeme zřízení datové schránky, která nejvhodněji zajistí  právní formu zápisu a zároveň i snazší a rychlejší komunikaci.

Jak postupovat:

  1. Předzapište vaše dítě prostřednictvím webu: elektronickypredzapis.cz, který bude spuštěn 2. 5. 2020 (jednotlivými kroky vás program navede) do naší MŠ od 2. 5. do 16. 5. 2020.

 

  1. Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a spolu s dalšími dokumenty (kopie rodného listu1, kopie očkovacího průkazu, čestné prohlášení o očkování – dle vyjádření MŠMT není v současné situaci třeba potvrzení lékaře,2 případně kopie doporučení školského poradenského zařízení či oznámení o individuálním vzdělávání3) zašlete nejdříve 2. 5. 2020 a nejpozději do 16. 5. 2020 následujícími způsoby:

 

  1. datovou schránkou
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email)
  3. poštou
  4. v krajním případě osobním podáním v mateřské škole ve dnech 14. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hod. a 15. 5. od 9:00 do 11:00 hod.

Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu žádosti a čestného prohlášení o očkování (ke stažení na webových stránkách školy v záložce Úřední deska),  písemně ji  vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným způsobem do MŠ.

V případě že budete chtít sdělit další skutečnosti, týkající se zápisu vašeho dítěte do MŠ, které nebudete moci uvést do žádosti,  využijte opět datovou schránku školy, případně email ředitele školy msmhorakove@seznam.cz

Podání žádosti na více mateřských škol není zakázáno. Pokud si prioritně nepřejete docházku vašeho dítěte do spádové mateřské školy (seznam spádových ulic jednotlivých mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a na webových stránkách MŠ), doporučujeme si podat Žádosti do obou MŠ (do spádové i preferované). V nespádové MŠ bude vaše dítě řazeno až za děti spádové (viz. Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a nemusí být z důvodu kapacity školy přijato. Pokud podáte dvě žádosti a preferujete v případě možnosti přijetí oběma školami nespádovou mateřskou školu, oznamte tuto skutečnost řediteli nespádové MŠ emailem.

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uvedeno v seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy dne 5. 6. 2020. Zaslání registračního čísla proběhne stejnou cestou, jakou byla doručena přihláška. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí  datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí  domluvě s ředitelem školy (msmhorakove@seznam.cz, 725 813 439) v úterý  26. 5. 2020 od 10:00 do 11:00 hod.

 

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

 

Vysvětlivky:

1    Po ověření údajů bude tato písemnost skartována, nebude zakládána do spisu.

2    Očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

3    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Buďte první kdo komentuje
Vaše připomínky budou posouzeny.